اوربیترول

100/4

حجم جابه جایی  100 میلی لیتر بر یک دور

 مقدار چرخش 4 دور

فشار کاری 160 بار

شافت ورودی 12 خار