رابط مایلری فرگوسن

رابط مایلری فرگوسن تولید مجموغه بازرگانی بنانژاد میباشد

جنس این رابط ها فولاد ریخته گری شده است.