شیر تک دسته شهاب

شیر تغییر جهت تک دسته

45 لیتر

200 بار

همراه یک فشار شکن سر خود

ورودی و خروجی 4/3  و پورت مصرف کننده 2/1