شیر دو دسته شهاب

شیر دو دسته 3سوراخ و 4سوراخ

80 و 45 لیتر شهاب