شیر 2دسته 3سوراخ هنری

80 لیتر

175 بار

همراه یک فشار شکن سر خود

وسط باز

دو کانال  یک کانال یک طرفه و کانال دیگر دو طرفه

این محصول در دو لیور قفلی و فنری عرضه میگردد.

ورودی و خروجی 4/3  و پورت مصرف کننده 2/1