پمپ دنده ای کازل

پمپ دنده ای کازل

84لیتر

275 بار

شفت 14خار

فلنج 2پیچ