پمپ شش پیستون صنایع

دبی 52 لیتر در دقیقه

فشار  دائم کار:200 بار  متناوب 20 ثانیه:270 بار   لحظه ای 6 ثانیه:300 بار