پمپ نه پیستون اوزجیلان

دبی 76.5 لیتر

فشار  دائم کار:250 بار  فشار لحظه ای:300 بار   فشار مقاومت پمپ:330 بار

دور موتور ورودی 900 دور در دقیقه