پمپ ۹ پیستون مزگیت

82 لیتر در دقیقه

فشار دائم کار:200 بار   فشار متناوب 30ثانیه ای:250 بار  فشار لحظه ای 10ثانیه: 300 بار