پمپ 9پیستون صنایع

دبی 81.1

فشار:  دائم:200 بار     متناوب 20 ثانیه:270 بار      لحظه ای 6 ثانیه:300بار

فشار ورودی پمپ 1.3 بار

دور ورودی 1800 دور در دقیقه

فیلتر مناسب:کمتر از 200 بار :10میکرومتر  بیشتر از 200 بار:25میکرومتر