شیر هیدرولیک تغییر جهت

شیر های هیدرولیک دارای تنوع بسیار زیادی هستند از فشار شکن گرفته تا کنترل دبی.
اما شیر هیدرولیک تغییر جهت به عنوان بنیاد کنترل یک سیستم عمل میکند.
اما شیر های دیگر مانند کنترل دبی،فشار شکن و… المان های جانبی به حساب می ایند.
شیر هیدرولیک تغییر جهت جابه جایی و همچنین قطع و وصل مسیر رفت و برگشت روغن را دارد.به این صورت که به طور کلی درسه حالت عمل میکنند.
حالت اول (انسداد خروجی):در این حالت اسپول شیر در وسط قرار دارد و پورت های خروجی شیر محصور میباشند به طوری که روغن حق ورود و خروج را به شیر و از شیرندارد.
حالت دوم(خروجی یک رفت خروج دو برگشت):در این حالت اسپول طوری حرکت میکند که روغن پر فشار را به یک خروجی هدایت میکند و روغن کم فشار را از خروجی دیگر به مدار باز میگرداند.
حالت سوم:در این حالت شیر دقیقا معکوس حالت اول عمل میکند.
اما نکته ای که باید به ان توجه کرد وسط باز بودن یا وسط بسته بودن ان میباشد.
در حالتی که اسپول در وسط میباشد یعنی انسداد خروجی ها شیر ها را به دو دسته تقسیم میکنند ان هایی که در وسط مدار روغن را باز میکنند و روغن از لاین پر فشار به لاین کم فشار منتقل میشود وهیچ فشاری به مدار وارد نمیشود اما در دیگر شیر ها در وسط مسیر لاین پر فشار مسدود و کم فشار هم مسدود میباشد.در این حالت باید از شیر فشار شکن استفاده کرد تا در زمان وسط بودن اسپول سیستم دچار اور پرس نشده و فشار پمپ در حد مجاز نگه داشته شود.
گروه بازرگانی بنانژاد با گرد اوری انواع شیر های کشاورزی،کامیونی،صنعتی و … سعی بر رفع نیاز اقشار مختلف جامعه کرده است.