شیر هیدرولیک تغییر جهت

شیر هیدرولیک تغییر جهت

شیر های هیدرولیک دارای تنوع بسیار زیادی هستند از فشار شکن گرفته تا کنترل دبی.اما شیر هیدرولیک تغییر جهت به عنوان بنیاد کنترل یک سیستم عمل میکند.اما شیر های دیگر مانند کنترل دبی،فشار شکن و… المان های جانبی به حساب می ایند.شیر هیدرولیک تغییر جهت جابه جایی و همچنین قطع و...