پمپ 9پیستون صنایع

پمپ 9پیستون صنایع

دبی 81.1 فشار:  دائم:200 بار     متناوب 20 ثانیه:270 بار      لحظه ای 6 ثانیه:300بار فشار ورودی پمپ 1.3 بار دور ورودی 1800 دور در دقیقه فیلتر مناسب:کمتر از 200 بار :10میکرومتر  بیشتر از 200...